Regulamin PortalYogi

Poznaj regulamin świadczenia usług i dostarczania treści cyfrowych przez PortalYogi prosta spółka akcyjna
team PortalYogi

Studio PortalYogi www.portalyogi.pl jest prowadzone przez spółkę PortalYogi prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Zabłocińska 7/10 , 01-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952734 z kapitałem akcyjnym w wysokości 2.100.00,00 PLN posiadająca NIP: 1132993530, REGON: 382595098. Z PortalYogi można się kontaktować mailowo wysyłając korespondencję na adres [email protected] i pod numerem telefonu: 511 929 482.

Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz udostępniania Treści cyfrowych w tym zasady zawierania umów o dostarczanie treści cyfrowych za pośrednictwem Studio PortalYogi oraz świadczenia usług , zasady i tryb wykonywania przez Użytkownika będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy .

§ 1.

DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

PortalYogi – należy przez to rozumieć spółkę PortalYogi prosta spółka akcyjna odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Zabłocińska 7/10 , 01-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952734 z kapitałem akcyjnym w wysokości 2.100.00,00 PLN posiadająca NIP: 1132993530, REGON: 382595098,

Użytkownik – podmiot, w tym osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną, zawiera umowę z PortalYogi lub/i korzysta z portalu www.portalyogi.pl

Konsument – osoba fizyczna będąca konsumentem zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego korzystająca ze Studia PortalYogi oznacza to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Treści cyfrowe – wszelkie treści publikowane w Studio PortalYogi przez PortalYogi, w formie cyfrowej w szczególności nagrania: video, sesji jogi, medytacji, pilatesu nie utrwalone na nośniku materialnym i udostępnione Użytkownikom przez PortalYogi ;

Studio PortalYogi – serwis internetowy – Studio PortalYogi dostępny pod adresem internetowym https://www.portalyogi.pl lub jego rozwinięciami, który , umożliwia Użytkownikowi dostęp do Usług i Treści cyfrowych na zasadach określonych Umową;

Umowa o dostarczanie treści cyfrowej – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną (bez fizycznej obecności stron) pomiędzy PortalYogi a Użytkownikiem, której przedmiotem jest udostępnienie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za pośrednictwem Studio PortalYogi, zarejestrowanemu i zalogowanemu Użytkownikowi w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika. Treść Umowy stanowią postanowienia Regulaminu odnoszące się do dostarczania treści cyfrowej;
Usługa – nieodpłatne usługi polegające na dostępie i obsłudze konta Użytkownika, przesyłania informacji w formie Newslettera;

Dane Użytkownika – dane Użytkownika przy użyciu których PortalYogi może kontaktować się z Użytkownikiem lub niezbędne w celu wykonania Usługi lub dostarczenia Treści cyfrowych obejmujące imię i nazwisko, nazwa podmiotu, adres poczty elektronicznej, dane do płatności, adres;
Konto Użytkownika- panel służący do zarządzania Danymi Użytkownika oraz dostępem do Studia PortalYogi pod warunkiem dokonania rejestracji i logowania do Studia PortalYogi ;
Platforma sprzętowa – środowisko programistyczne spełniające określone w Regulaminie minimalne parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, pozwalające na korzystanie z Studia PortalYogi;

Cennik – aktualny cennik dla danego rodzaju subskrypcji prezentowany na stronie www.portalyogi.pl

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

PortalYogi świadczy Usługi oraz dostęp do Treści cyfrowych on line obejmujących sesję jogi, pilatesu i medytacji. Świadczenie Usług i dostęp do Treści cyfrowych następuje zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

Ochrona prywatności małoletnich jest szczególnie ważna. Z tego powodu żadna część Studia PortalYogi nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia, chyba że za zgodą ich opiekunów prawnych.
Usługa i dostęp do Treści cyfrowych jest dostępna dla Użytkowników 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

PortalYogi zastrzega sobie prawo do zmiany Usług i zmiany Treści cyfrowych, a w szczególności pakietów oferowanych Użytkownikom oraz zasad świadczenia Usług czy dostarczania Treści cyfrowych, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

Użytkownicy mogą w dowolnie wybranym przez siebie czasie uzyskać dostęp i pobrać Regulamin, utrwalić go, otworzyć, wydrukować lub zapisać go.

Wszelkie informacje, Treści cyfrowe udostępniane Użytkownikowi znajdujące się w Studio PortalYogi w tym w szczególności: znaki towarowe, nazwy handlowe, hasła reklamowe, loga, grafika, obrazy, rysunki, fotografie, zdjęcia, materiały cyfrowe, nagrania audiowizualne i nazwy domen, które pojawiają się w Studio PortalYogi, należą lub przysługują PortalYogi oraz podlegają ochronie prawnej.

Zawartość Studia PortalYogi w szczególności Treści cyfrowe, podlegają ochronie prawnej.

Wszystko co umieszczone jest w Studio PortalYogi, w tym w szczególności jego nazwa handlowa, hasła reklamowe, logo, grafika, lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody PortalYogi. Wykorzystywanie ich jest zabronione i narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność naruszenie praw PortalYogi, a w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa do znaku towarowego, dóbr osobistych i majątkowych PortalYogi i osób trzecich.

§ 3

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PORTALYOGI ORAZ  UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH, ZAWARCIE UMOWY , PŁATNOŚCI/BONY PODARUNKOWE

1. Ponieważ Regulamin określa zasady zawierania Umowy, korzystania ze Studia PortalYogi, w tym świadczenia usług oraz dostarczania przez PortalYogi Treści cyfrowych, Regulamin jest dostępny dla Użytkowników na stronie http://portalyogi.pl/regulamin.

2. Regulamin PortalYogi stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Przed korzystaniem ze Studia PortalYogi Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik rejestrując konto w PortalYogi potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń. Oświadczenie to jest składane poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka (check boxa) w toku rejestracji

4. PortalYogi stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Studia PortalYogi zapisywane są przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Studia PortalYogi na urządzeniach końcowych Użytkowników. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi stosowania plików cookies przeczytaj politykę prywatności znajdującą się na stronie https://portalyogi.pl/polityka-prywatnosci/.

5. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje hasło do Konta Użytkownika przed osobami nieuprawnionymi i nie wolno mu udostępniać hasła osobom trzecim. PortalYogi nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu hasła. Jednocześnie PortalYogi stosuje zabezpieczenia dla ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.

6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Studia PortalYogi wyłącznie na własny użytek. Bez uprzedniej, wyraźnej zgody PortalYogi nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Studia PortalYogi w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej czy w celach komercyjnych, która naruszałaby jakikolwiek interes PortalYogi, w szczególności do rozpowszechniania czy wprowadzania do obrotu Treści cyfrowych oferowanych przez PortalYogi, ich publikacji, dystrybucji, powielania czy jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania, ani w całości ani we fragmentach, w jakiejkolwiek formie i zakresie.

7. W celu utworzenia Konta Użytkownika w Studiu PortalYogi konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz dokonanie rejestracji.

8. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez PortalYogi w Studio PortalYogi i udostępnić wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do PortalYogi. Podczas rejestracji Użytkownik ustala swój własny login i hasło.

9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie dostęp do swojego konta w Studio PortalYogi wraz z całą bazą treści cyfrowych. W celu korzystania z Konta Użytkownika wymagane jest zalogowanie przy użyciu hasła. Warunkiem rejestracji w Studio PortalYogi jest wskazanie przez Użytkownika wszystkich wymaganych danych.

10. PortalYogi zakazuje dostarczania przez Użytkownika treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy, nienawiści rasowej lub innych treści niezgodnych z dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

11. Każde działanie Użytkownika powinno być zgodne z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich w tym zwłaszcza innych Użytkowników oraz powinno być zgodne z zasadami współżycia społecznego.

§ 4

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STUDIA PORTALYOGI

 1. PortalYogi świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali rejestracji następujące nieodpłatne usługi:
  1. prowadzenie Konta Użytkownika,
  2. dostarczenie informacji w formie Newslettera dostępnego po wykupieniu usługi w ramach abonamentu
 2. Usługa prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu rejestracji, na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu.
 3. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika świadczona jest przez czas nieoznaczony, od momentu rejestracji Konta Użytkownika. Użytkownik, który dokonał rejestracji może w każdym czasie i bez podania przyczyny zgłosić PortalYogi żądanie usunięcia tego Konta.
 4. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika jest bezpłatna, jednakże uzyskanie dostępu do pełnego zakresu funkcjonalności Studia PortalYogi, w tym do Treści cyfrowych, wymaga opłacenia zgodnie z Cennikiem.
 5. PortalYogi może postanowić, aby niektóre Treści cyfrowe były dostępne stale lub czasowo nieodpłatnie dla zarejestrowanych Użytkowników, jednak nie może to stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika.
 6. PortalYogi jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika lub zablokowania Użytkownikowi dostępu do Usług lub Treści cyfrowych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę PortalYogi lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, w tym Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Użytkownik podczas rejestracji w Studio PortalYogi lub dokonując płatności za dostarczenie Treści cyfrowych podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, gdy korzysta ze Studia PortalYogi w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
 7. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez PortalYogi na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości zawierających informacje handlowe i oferty dotyczące usług świadczonych przez PortalYogi. Zamówienie usługi Newslettera następuje poprzez użycie przez Użytkownika właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym w Studio PortalYogi..
 8. Rezygnacja z usługi Newslettera możliwa jest w każdym czasie, bez podania przyczyny – Użytkownik może samodzielnie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji rezygnacji z usługi Newslettera używając linka umieszczanego w każdej wiadomości Newslettera.
 9. Studio PortalYogi dostarcza również Treści cyfrowe poprzez ich udostępnienie. Udostępnienie Treści cyfrowych jest płatne w postaci subskrypcji, która jest subskrypcją odnawialną.
 10. Umowa o dostarczanie Treści cyfrowych w ramach subskrypcji odnawialnej stanowi umowę zawartą na czas nieokreślony zawartą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza zamówienia
 11. Umowę Użytkownik może wypowiedzieć w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Przy czym:
  1. miesięczny okres rozliczeniowy wynosi 30 kolejnych dni kalendarzowych w przypadku wyboru subskrypcji na okres jednego miesiąca,
  2. trzymiesięczny to 90 kolejnych dni kalendarzowych w przypadku wyboru subskrypcji na okres 3 miesięcy,
  3. sześciomiesięczny to 180 kolejnych dni kalendarzowych, w przypadku wyboru subskrypcji na okres 6 miesięcy,
  4. roczny to 365 kolejnych dni kalendarzowych w przypadku wyboru subskrypcji na okres 12 miesięcy.
 12. Przy rejestracji w Studio PortalYogi Użytkownik powinien wybrać rodzaj subskrypcji i złożyć w Studio PortalYogi zamówienie na dostęp do Treści cyfrowych, chyba że Użytkownik posiada już aktywne konto.
 13. Dostarczanie Treści cyfrowych jest płatne i trwa od momentu udostępnienia Treści cyfrowych aż do momentu anulowania subskrypcji przez Użytkownika najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego co skutkuje rozwiązaniem Umowy. Rozwiązanie Umowy następuje również w przypadku braku płatności w wyniku braku środków na karcie płatniczej Użytkownika, czy po nieudanych próbach jej obciążenia. System dokonuje 4 prób obciążenia karty w przeciągu 14 dni.
 14. Dostęp do treści cyfrowych w postaci subskrypcji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez PortalYogi potwierdzenia akceptacji płatności przez operatora płatności, przy czym PortalYogi nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności.
 15. Do zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych pomiędzy PortalYogi a Użytkownikiem dochodzi po rejestracji Użytkownika w Studia PortalYogi, wyboru rodzaju subskrypcji i opłacenia dostępu do treści cyfrowych.
 16. PortalYogi przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych oraz otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy na trwałym nośniku (poprzez e-mail), na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując treść Regulaminu.
 17. Płatności za dostęp do Treści cyfrowych w postaci subskrypcji można dokonać w sposób wybrany w momencie rejestracji w Studio PortalYogi lub przy dokonywaniu płatności.
 18. Płatności można dokonać poprzez szybkie płatności oferowany przez serwis Przelewy24, oraz Stripe, kartą płatniczą – obsługiwane karty płatnicze to Visa, Mastercard, Maestro.
 19. Rozliczenia transakcji za usługi świadczone drogą elektroniczną przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24, zgodnie z jego regulaminem udostępnionym przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, serwisu Stripe Technology Europe Limited w Irlandii, zgodnie z jego regulaminem udostępnionym przez Stripe Inc. z siedzibą w Irlandii, podczas transakcji – dokonywania płatności.
 20. Użytkownik może dokonać płatności poprzez Bony podarunkowe (dalej także jako: Bony).
 21. Zakupiony Bon powinien zostać wykorzystany przez Użytkownika zgodnie z brzmieniem Regulaminu/zaleceń/instrukcji oraz wszelkich innych dokumentów opublikowanych przez PortalYogi na podstawie których Bon został wystawiony.
 22. Bony są ważne przez okres 1 roku od momentu ich nabycia.
 23. Użycie ważnego Bonu zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty w całości lub w części za dostęp do Treści cyfrowych, w zależności od opisu Bonu do wartości Bonu wyrażonego w walucie polskiej.
 24. PortalYogi nie dopuszcza możliwości wymiany Bonów na świadczenie pieniężne w całości lub w części.
 25. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej z PortalYogi zastosowanie znajduje odpowiednie zapisy § 7 oraz § 10 Regulaminu. Tym samym, zwrot środków z Bonu następuje w formie wydania nowego Bonu na zasadach ustalonych z PortalYogi, z zastrzeżeniem, iż w przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści cyfrowych opłaconej częściowo z wykorzystaniem Bonu, Użytkownik w pierwszej kolejności otrzyma zwrot środków, które zapłacił ponad wartość Bonu, w taki sam sposób jakiego użył, a jeśli kwota ta będzie niższa, to jej brakująca część zostanie zwrócona Użytkownikowi w postaci nowego Bonu , o wartości nominalnej równej tej różnicy.
 26. Reklamacje w zakresie Bonów Użytkownik może składać bezpośrednio do Usługodawcy, zgodnie z Regulaminem.
 27. Po dokonaniu zakupu Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie zakupu wraz z fakturą w wersji elektronicznej . Warunkiem otrzymania faktury na dane firmowe Użytkownika jest wpisanie odpowiednich danych firmy w formularzu zamówienia przed dokonaniem płatności za dostęp do Treści cyfrowych.
 28. Dostęp do Treści cyfrowych w ramach subskrypcji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez PortalYogi potwierdzenia akceptacji 100 % płatności przez operatora płatności.
 29. W ramach dostarczania / udostępniania Treści cyfrowych udziela on Użytkownikowi niezbywalnej, niewyłącznej i ograniczonej licencji jedynie na odtwarzanie treści cyfrowych i wyłącznie przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania, lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści cyfrowych. Zabroniona jest sprzedaż, najem dzierżawa lub jakiekolwiek odpłatne lub nieodpłatne zbycie Treści cyfrowych. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do Studia PortalYogi szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” itp.).
 30. Użytkownik wyraża zgodę, aby opłata za dostęp do Treści cyfrowych pobierana była automatycznie poprzez obciążenie karty płatniczej za kolejne okresy rozliczeniowe, z zastrzeżeniem ust. 13 powyżej.
 31. PortalYogi informuje, iż ćwiczenia fizyczne i/ lub oddechowe zawarte w treściach cyfrowych skierowane są do szerokiego grona Użytkowników nie uwzględniających stanu zdrowia Użytkowników. Użytkownik wykonuje je wyłącznie na własną odpowiedzialność i dostosować rodzaj i intensywność aktywności fizycznej do swojego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. PortalYogi nie świadczy porad i konsultacji medycznych. PortalYogi zaleca, aby w przypadku wątpliwości co do możliwości wykonywania ćwiczeń ze względu na stan zdrowia skonsultować się z lekarzem, zaś w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów zaprzestać ich wykonywania.

§ 5

BEZPŁATNY OKRES PRÓBNY /OFERTY SPECJALNE /30 DNIOWA GWARANCJA SATYSFAKCJI

 1. PortalYogi może czasowo (ale nie musi) oferować bezpłatne okresy próbne, który uprawniają do korzystania z Treści cyfrowych Studia PortalYogi przez określony czas na zasadzie bezpłatnego okresu próbnego, począwszy od chwili aktywacji takiego okresu próbnego dokonanej po założeniu konta Użytkownika i podanie swoich danych do dokonania płatności.
 2. Po założeniu konta Użytkownika i podaniu danych do dokonania płatności, Użytkownik akceptuje ofertę bezpłatnego okresu próbnego, Użytkownik wyraża zgodę wykorzystanie swoich danych w tym danych do dokonania płatności zgodnie z Polityką prywatności dostępnej pod adresem https://portalyogi.pl/polityka-prywatnosci/ oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy Regulamin oraz warunki bezpłatnego okresu próbnego.
 3. Jeśli Użytkownik nie zdecyduje się pozostać Użytkownikiem regulującym płatności za dostarczanie Treści cyfrowych udostępnionych w Studia PortalYogi, zobowiązany jest anulować subskrypcję, logując się na konto Studio PortalYogi i postępując zgodnie z instrukcjami anulowania bezpłatnego okresu próbnego. W przeciwnym razie po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego, Użytkownik płaci za dostęp do Treści cyfrowych Studia PortalYogi do chwili anulowania subskrypcji, która będzie subskrypcją odnawialną na okres jednego miesiąca, a Użytkownik będzie co miesiąc automatycznie obciążony opłatą za subskrypcję.
 4. Z oferty bezpłatnego okresu próbnego będzie można skorzystać tylko raz.
 5. Każdy nowy Użytkownik, który nie skorzysta z bezpłatnego okresu próbnego otrzymuje od PortalYogi tzw. 30 dniową gwarancję satysfakcji, która uprawnia Użytkownika do złożenia oświadczenia o rezygnacji z dostarczania Treści cyfrowych w terminie 30 dni od rejestracji konta przez Użytkownika w Studio PortalYogi. W tym przypadku Użytkownik ma prawo do zwrotu poniesionej opłaty. W celu otrzymania zwrotu poniesionej opłaty należy kontaktować się z PortalYogi drogą elektroniczną na adres [email protected].
 6. W pozostałym zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie Regulaminu do świadczenia Usług, dostarczania Treści cyfrowych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.

§ 6

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE I SPRZĘTOWE ORAZ ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO PRZEGLĄDAREK  NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUGI,  DOSTĘPEM DO TREŚCI CYFROWYCH

 1. Do zawarcia Umowy w tym do dostępu i korzystania z Treści cyfrowych niezbędne jest, aby Użytkownik:
  1. posiadał dostęp do Internetu (o parametrach podanych poniżej) koszty dostępu do Internetu ponosi Użytkownik,
  2. korzystał z urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową o danych podanych poniżej,
  3. posiadał dostęp do skrzynki poczty e-mail.
 2. Do korzystania z Usług lub dostępu do Treści cyfrowych niezbędne jest, aby Użytkownik posługiwał się urządzeniem oraz spełniał wymagania techniczne określone poniżej:
  1. Aplikacja i wszystkie jej funkcje są obsługiwane przy użyciu najnowszych wersji przeglądarek : Chrome (posiada automatyczne aktualizacje, Firefox (posiada automatyczne aktualizacje) Safari;
  2. Do korzystania z treści video wymagane są przeglądarki które potrafią dekodować filmy H.264 w odtwarzaczu HTML5;
  3. Aplikacja działa na wielu systemach operacyjnych, ale możemy zagwarantować pełną funkcjonalność tylko na Platformach, które są nadal wspierane przez ich dostawców;
  4. Użytkownicy muszą posiadać dostęp do internetu z minimalną stałą prędkością 500 kbps, aby móc odtwarzać Treści cyfrowe w niskiej rozdzielczości. Dla lepszych wrażeń z używania aplikacji zalecamy korzystanie z połączenia internetowego o prędkości 5 Mb/s lub szybszego. Jeśli to możliwe, preferowane są przewodowe połączenia internetowe;
  5. Zaleca się powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Treści cyfrowych, korzystanie ze strony www.portalyogi.pl, włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
 3. PortalYogi nie gwarantuje prawidłowego działania Studia PortalYogi w przypadku, gdy Platforma sprzętowa Użytkownika nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie
 4. PortalYogi dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Studia PortalYogi w tym dostępu do Treści cyfrowych, ale w zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Użytkownik, PortalYogi nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Studia PortalYogi w tym do Treści cyfrowych..
 5. Obowiązkiem Użytkownika, przed rejestracją w Studio PortalYogI, korzystania z usług lub przed zawarciem Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, jest sprawdzenie, czy posiadane przez niego Platformy sprzętowe spełniają wymogi techniczne określone w Regulaminie. W razie wątpliwości, Użytkownik ma prawo zwrócić się do PortalYogi z wnioskiem o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
 6. Ze względu na niezależne od PortalYogi właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, korzystanie ze Studia PortalYogi w tym z dostępu do Treści cyfrowych na Platformach sprzętowych może być ograniczone lub niemożliwe, a jakość odtwarzanych materiałów obniżona – w przypadku istnienia/aktywności w ramach ww. środowiska oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich lub od Użytkownika (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad, w tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub konfiguracji, mających wpływ na udostępnioną funkcjonalność lub prawidłowe działanie techniczne Studia PortalYogi na Platformach sprzętowych.
 7. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku.
  W przypadku ewentualnego braku zgodności Usług lub Treść cyfrowych z Regulaminem Użytkownik zobowiązany jest współpracować z PortalYogi w rozsądnym zakresie w celu ustalenia czy brak zgodności Usług lub Treści cyfrowych z Regulaminem wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika. W przypadku niezgodności Usług z Regulaminem, Konsumentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Funkcjonowanie Studia PortalYogi wymaga czasowego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe przerwy w działaniu Studia PortalYogi. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu awarii, PortalYogi dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.

§ 7

ZAWIESZENIE USŁUG, ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ DOSTĘPU DO TREŚCI CYFROWYCH,  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z Usług, dostarczonych Treści cyfrowych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej PortalYogi oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Działania Użytkownika wykraczające poza udzieloną licencję stanowią naruszenie Regulaminu.
 3. Dostęp do Studia PortalYogi lub Treści cyfrowych może zostać Użytkownikowi zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:
  1. wykorzystuje Studio PortalYogi, Treści cyfrowe do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  2. utrudnia innym Użytkownikom korzystanie ze Studia PortalYogi lub Treści cyfrowych, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Studia PortalYogi lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Treści cyfrowe;
  3. podejmuje działania mające na celu odczytanie danych innych Użytkowników w tym haseł do kont;
  4. udostępnia login lub hasło do swojego konta w Studio PortalYogi innym Użytkownikom lub nieuprawnionym osobom trzecim;
  5. zamieszcza w Studio PortalYogi lub środowisku informatycznym treści, które mogą zakłócać funkcjonowanie Studia PortalYogi lub środowiska informatycznego;
  6. dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego przez PortalYogi wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.
 4. Gdy Użytkownik korzysta z dostarczonych Treści cyfrowych, PortalYogi ma prawo zablokować Konto Użytkownika w Studio PortalYogi jeżeli Użytkownik nie realizuje terminowo płatności Opłaty względem PortalYogi na zasadach wynikających z Umowy, oferty oraz niniejszego Regulaminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik traci możliwość korzystania z funkcjonalności Studio PortalYogi wymagających założenia Konta, w tym w szczególności z dostępu do Treści cyfrowych. PortalYogi ma jednak możliwość odblokowania konta Użytkownika w Studio PortalYogi, który uiścił zaległe płatności.
 5. Anulowania subskrypcji można dokonać w Panelu Użytkownika klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” w każdym czasie bez podania przyczyny co powoduje zablokowanie dostępu do Treści cyfrowych na koniec okresu rozliczeniowego. Jednakże w takim przypadku PortalYogi nie ma obowiązku zwrotu uiszczonej płatności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 Regulaminu.
 6. Użytkownik, będący Konsumentem, który zawarł z PortalYogi Umowę o dostarczanie Treści cyfrowych może, bez podania przyczyny – odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 7. Odstąpienie od Umowy, następuje po złożeniu przez Użytkownika stosownego oświadczenia o odstąpieniu dokonanego na piśmie na adres mailowy : [email protected]
 8. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 9. Oświadczenie może być złożone (co oznacza że nie jest to wymagane) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu .
 10. Po odstąpieniu od Umowy przez Użytkownika, PortalYogi zwróci zapłaconą cenę w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od odstąpieniu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez PortalYogi o utracie prawa odstąpienia od umowy oraz przekazaniu konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych w formie e-mailowej.
 12. Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika może nastąpić również zgodnie z § 10 ust. 7,8 Regulaminu.
 13. W przypadku odstąpienia od Umowy PortalYogi może uniemożliwić Użytkownikowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do Treści cyfrowych lub zablokowanie Konta, co nie ma wpływu na uprawnienia Użytkownika a przyznane mu przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 14. W przypadku odstąpienia od Umowy, Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowych i udostępniania ich osobom trzecim.

§ 8

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. PortalYogi udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie ze Studia PortalYogi w tym dostępu do Treści cyfrowych na czas trwania Umowy.
 2. Wszystkie Treści cyfrowe i inne materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Studio PortalYogi są własnością PortalYogi lub osób trzecich co do których PortalYogi ma prawo korzystania.
 3. Zabronione jest kopiowanie Treści cyfrowych i innych materiałów zamieszczonych w Studio PortalYogi będących własnością PortalYogi lub osób trzecich, w tym ich udostępnianie w jakiejkolwiek formie i miejscu bez pisemnej zgody PortalYogi.
 4. Zabrania się pobierania jakichkolwiek Treści cyfrowych i materiałów ze Studia PortalYogi oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych bez pisemnej zgody PortalYogi.

§ 9

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PortalYogi.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym informacje o przysługujących Użytkownikowi prawach znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://portalyogi.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10

NIEZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ, PRAWA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM,  REKLAMACJE

 1. PortalYogi dostarcza Treści cyfrowe zgodne z Umową. Jeśli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, PortaYogi odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do jej zgodności z Umową na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku Treści cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, PortalYogi odpowiada przez okres dostarczania Treści cyfrowych. Niezgodność Treści cyfrowej z Umową występuje jeśli:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji Treści cyfrowej są niezgodne z Umową,
  2. Treść cyfrowa nie jest przydatna do szczególnego celu, o którym Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta poinformował PortalYogi najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to cel PortalYogi zaakceptował,
  3. Treść cyfrowa nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  4. Treść cyfrowa nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla tego rodzaju Treści cyfrowych i których Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez PortalYogi,
  5. Treść cyfrowa nie została dostarczona z instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,
  6. Treść cyfrowa nie odpowiada treści cyfrowej udostępnionej Użytkownikowi będącemu Konsumentem przed zawarciem Umowy.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia. W przypadku dostarczania Treści cyfrowej w sposób ciągły, jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową miała być dostarczana, domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie.
 4. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek współpracy ze PortalYogi, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 3 powyżej nie mają zastosowania.
 5. W przypadku niezgodności Treści cyfrowej z Umową Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec PortalYogi roszczenie o doprowadzenie Treści cyfrowej do zgodności z Umową. PortalYogi może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla PortalYogi.
 6. PortalYogi doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową ponosi PortalYogi.
 7. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy, jeżeli:
  1. PortalYogi odmówił doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z ust. 6 zdanie 2 powyżej,
  2. PortalYogi nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,
  3. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że PortalYogi próbował doprowadzić do zgodności z Umową,
  4. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową,
  5. z oświadczenia PortalYogi lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 8. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej jeżeli:
  1. z oświadczenia PortalYogi lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej;
  2. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta i PortalYogi uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, a PortalYogi nie dostarczył ich w tym terminie z oświadczenia PortalYogi lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej;
 9. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności treści cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest istotny.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy z uwagi na niezgodność z Umową PortalYogi:
  1. nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z niej faktycznie korzystał,
  2. jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy,
  3. dokona zwrotu należności wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny,
  4. dokona zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że PortalYogi nie dostarcza Treści cyfrowych lub nie realizuje jakichkolwiek Usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik proszony jest o poinformowanie PortalYogi o uchybieniach tak, aby umożliwić PortalYogi ustosunkowanie się do nich.
 12. Reklamacje dotyczące działania Studio PortalYogi mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres siedziby PortalYogi lub drogą elektroniczną na adres [email protected]
 13. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika, oraz adres email użyty przy rejestracji i logowania w Studio PortalYogi , opis swoich zastrzeżeń, a także swoje żądanie, podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 14. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 15. Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane ust. 13 lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, PortalYogi poprosi /wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 16. PortalYogi niezwłocznie potwierdza wpłynięcie reklamacji.
 17. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 18. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

§ 11

UMIESZCZANIE KOMENTARZY I OPINII

 1. Opinią lub komentarzem Użytkownika jest fragment informacji umieszczony w Studio PortalYogi, ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi i Studio PortalYogi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 2. PortalYogi zdecyduje się na publikację opinii jedynie od Użytkowników którzy zakupili udostępnione Treści cyfrowe umieszczone w Studio PortalYogi.
 3. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowania po weryfikacji treści przez PortalYogi. PortalYogi zastrzega sobie również prawo do decydowania o umieszczaniu na stronach lub odrzucaniu nadesłanych opinii czy komentarzy.
 4. Użytkownik oświadcza, że jego opinia lub komentarz nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść.
 5. PortalYogi nie redaguje opinii lub komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia lub niepublikowania, w szczególności gdy:
  1. naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  2. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  3. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż PortalYogi,
  4. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp.,
  5. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  6. nie dotyczą i opiniowanego Studia PortalYogi,
  7. opinia zawiera treści o charakterze spamu,
  8. są kopią treści opinii w całości lub części od innych Użytkowników
 6. Użytkownik udziela PortalYogi nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez PortalYogi wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Studio PortalYogi, a w szczególności opinii i komentarzy.
 7. W ramach udzielonej licencji PortalYogi otrzymuje prawo do:
  1. rozpowszechniania opinii lub komentarzy przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlanie i publikację,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie opinii lub komentarzy – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy opinii lub komentarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 8. PortalYogi zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym opinie lub komentarze pod pozostawionym adresem e-mail.
 9. W przypadku dopuszczenia możliwości zamieszczania opinii lub komentarzy w Studio PortalYogi bezpośrednio przez Użytkowników, opinie, komentarze na temat Studio PortalYogi mogą być zamieszczane jedynie przez Użytkowników. Opinie, komentarze zamieszczane mogą być tylko po zalogowaniu się na konto i za pośrednictwem konta przypisanego do Użytkownika PortalYogi nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia konta przez Użytkownika osobie trzeciej, która zmieściłaby taką opinię czy komentarz.
 10. W przypadku działania przez Użytkownika na szkodę PortalYogi lub innych Użytkowników, naruszenia przez niego prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu polegającego na umieszczaniu komentarzy, opinii w Studio PortalYogi będących w szczególności wulgarne, obraźliwe, godzące w dobra osobiste PortalYogi lub innych osób, wprowadzające w błąd, mające charakter reklamy, niepochodzące od osób uprawnionych do wystawienia komentarza, opinii o ile będzie to możliwe i celowe, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaniechania naruszeń niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w wezwaniu, PortalYogi będzie miał prawo ukryć publiczną treść opinii, komentarza w celu zaprzestania naruszeń.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANA REGULAMINU

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. PortalYogi informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 3. Użytkownik może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem, bez konieczności korzystania z sądownictwa polubownego.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu pomiędzy PortalYogi a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy dla siedziby PortalYogi.
 6. PortalYogi jest uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
  3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dostarczania Treści cyfrowych spowodowanej przyczynami technicznymi;
  4. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Użytkownikowi,
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
  6. zmiany danych identyfikujących PortalYogi, w tym danych teleadresowych;
  7. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  8. przeciwdziałanie nadużyciom;
  9. zmiany warunków korzystania ze Studia PortalYogi, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.
 7. PortalYogi informuje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Studio PortalYogi www.portalyogi.pl oraz przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 8. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu są stosowane do Usług zamówionych po dniu ich wejścia w życie zmian Regulaminu.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie akceptuje zmiany Regulaminu, jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, w formie w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.
 10. PortalYogi nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do Treści cyfrowych czy korzystaniu ze Studia PortalYogi, powstałych na skutek okoliczności, którym PortalYogi nie mogło zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą, za szkody wywołane korzystaniem ze Studia PortalYogi czy z Treści cyfrowych w sposób nieprawidłowy, sprzeczny z Regulaminem oraz z tytułu awarii sprzętu, systemu lub oprogramowania będą skutkiem czynników niezależnych od PortalYogi.
 11. W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami odpowiedzialność PortalYogi jest ograniczona do przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i do wysokości rzeczywiście poniesionych przez nich strat tzn. wyłącza się odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.
 12. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
 13. Załącznikami do niniejszego Regulaminu jest Załącznik nr 1: wzór formularza odstąpienia od umowy.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 maja 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Dane Użytkownika- Konsumenta :

Imię i Nazwisko,
nazwa, pełny adres pocztowy,
adres email

Do:

PortalYogi prosta spółka akcyjna
ul. Zabłocińska 7/10 , 01-697 Warszawa,
adres e-mail [email protected]

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Ja niżej podpisany/a ( imię i nazwisko lub nazwę) niniejszym, odstępuję od umowy o dostarczanie treści cyfrowych zawartej w dniu…………………………………………………………………………………….
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków /o ile jest to rachunek inny niż z którego dokonano zapłaty/ ……………………………………..

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data